Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął do realizacji program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”.

W grudniu 2020 r. dobiegło końca wdrażanie programu na lata 2014-2020.

Dotychczasowy program stanowił inspirację do wielu działań służących osobom starszym - był podstawą do uruchomienia w 2018 roku pilotażowego programu wdrażania usług teleopiekuńczych, powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.

Był znaczącym dokumentem wojewódzkim, na który powoływało się wiele podmiotów i instytucji aplikujących o środki zewnętrzne
i w oparciu o który powstawały lokalne programy na rzecz osób starszych.

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne jakie niesie za sobą postępujący proces starzenia się społeczeństw oraz dotychczasową realizację kończącego się programu, należy szczególnie dbać o kontynuowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań na rzecz poprawy jakości i warunków życia warmińsko-mazurskich seniorów, a także szukać nowych.

Z inicjatywą opracowania „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” wystąpił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale zespołu powołanego do spraw opracowania ww. Programu

Przyjęty Program jest dokumentem otwartym, o dużym stopniu ogólności, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Ma charakter strategiczny oraz interdyscyplinarny, wyznacza kierunki działań koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego.

Jego wdrażanie wymagało będzie współpracy administracji rządowej i samorządowej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek ochrony zdrowia, instytucji kościelnych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową, społeczną, turystyczną i sportowo-rekreacyjną osób starszych.

DO POBRANIA:
Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027