Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Należy wprowadzić definicje odzieży ochronnej - czyli środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, gdyż te dwa zagadnienia dotyczące ochrony pracowników nie są tożsame.

Odzież i obuwie robocze mają na celu ochronę odzieży własnej pracowników przed czynnikami mogącymi ją zabrudzić. Ponadto elementy odzieży roboczej pracownika mogą być wymogiem wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa, dotyczących wizerunku czy szerzej rozumianego dress code`u. Przepisy mówią, o obowiązkach pracodawcy w zakresie zapewnienia tego rodzaju odzieży tylko w szczególnie opisanych przypadkach.

Znacznie szersze znaczenie ma termin środki ochrony indywidualnej, są to wszelkie elementy zarówno ubioru jak i inne ochronniki, które mają na celu odseparowanie pracownika od różnych czynników szkodliwych. Przepisy Unijne definiują środki ochrony indywidualnej w sposób:

"Środki ochrony indywidualnej są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo podczas pracy."

Odzież ochronna

Pracodawca zgodnie z przepisami prawa ma obowiązek udostępnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, po przeprowadzeniu analizy stanowiska pracy, jeśli występują na nim niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia czynniki, a także ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie używania tych środków.

Odzież ochronna a odzież robocza - różnice i podobieństwa

W przypadku stanowisk pracy, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, doboru tych środków dokonuje pracodawca. Ponadto jest on zobowiązany przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowego ich stosowania i musi określić okres używania tych środków, tak aby nie były one w eksploatacji po okresie przydatności lub w przypadku zużycia.

Bezwzględnie należy zwrócić uwagę, iż to pracodawca ponosi koszty zakupu tych środków, które pozostają jego własnością. Jest także odpowiedzialny za pranie, konserwację, odkażanie i ewentualne naprawy. Kodeks pracy dopuszcza możliwość scedowania na pracownika jedynie czynności prania, w przypadku niemożności wykonywania tego przez pracodawcę, pod warunkiem wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego za koszty przez niego poniesione. Przepis ten można stosować jedynie w przypadku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia,  które nie są narażone w procesie pracy na skażenie środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi.

Odzież robocza

W zakładzie pracy, można stosować odzież i obuwie robocze, jeśli nie występują w nim stanowiska pracy związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, bądź powodujące zabrudzenie lub skażenie odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi. W tym przypadku dopuszcza się stosowanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i obuwia, które spełniają wymagania bezpiecznej i higienicznej pracy, a pracodawca zobowiązany jest do wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za poniesione koszty zakupu takiej odzieży i obuwia.

Dodatkowe informacje

Sklep BHP w Krośnie oferuje każdy rodzaj odzieży roboczej i ochronnej - dowiedz się więcej.