Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

 Rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie. Zarząd województwa zaakceptował listę 65 projektów, które takie wsparcie otrzymają.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie dofinasowanie w wysokości ponad 40 mln zł.

Pieniądze te umożliwią m.in. realizację wysokiej jakości staży,praktyk i kursów zawodowych dla uczniów, kształtowanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Działania będą realizowane w oparciu o ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pieniądze pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego).

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie będzie dostępna na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl