Spotkanie komisji w Białymstoku

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej, Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednym z punktów porządku obrad był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących komisji. Przewodniczącym został Artur Kosicki (marszałek województwa podlaskiego), natomiast wiceprzewodniczącymi – Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego) oraz Andrzej Bętkowski (marszałek województwa świętokrzyskiego).

Podczas spotkania została przedstawiona informacja na temat wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz informacja o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Rozmawiano również o celach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021-2027.

W Białymstoku przedstawiono ponadto zagadanienia związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu zaplanowali na najbliższe 30 dni składanie uwag do projektu stanowiska ws. programu Polska Wschodnia. Następnie zostanie przyjęte podczas kolejnego spotkania. Podczas kolejnych posiedzeń odbędą się także rozmowy o projektach Green Velo, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli, które są prowadzone przez poszczególne województwa.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali: marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Marcin Kuchciński, przewodnicząca sejmiku województwa Bernadeta Hordejuk oraz radny województwa – Jan Bobek.