Amax Mikołajki - Butikowy Hotel na Mazurach

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi giżyckiej Policji. Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku służbę można pełnić w Wydziale Kryminalnym, Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego, czy w podległych posterunkach w Wydminach i Rynie

Co oferuje Policja?

 • Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat, a 4600 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat,  plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.  

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby i uzyskanie uprawnień emerytalnych;

 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

 • korzystne warunki socjalne, w tym nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję,nagrody jubileuszowe;

 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

 • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, urlopy dodatkowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Kto może pełnić służbę w Policji?

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu

 • testu wiedzy i testu sprawności fizycznej

 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego

 • rozmowy kwalifikacyjnej

 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji

 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 5 maja

 • 3 lipca

 • 23 sierpnia

 • 27 października

 • 28 grudnia

Gdzie złożyć dokumenty?

 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ul. Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn (poniedziałki w godz: 8:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godz: 8:30 – 14:30), tel: 47 73 144 00,

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku ul. 1 – go Maja 26 (od poniedziałku do piątku w godz: 8:30 – 15:00), tel: 47 73 522 25.


Komunikaty firm