Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Flaga UE - fot.stockvault.net

Od września 2019 r. województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) z siedzibą w Brukseli.

Sieć funkcjonuje od 2001 r. i obecnie zrzesza około 130 regionalnych organizacji z 22 krajów europejskich, jej członkami są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry.

Głównym celem funkcjonowania Sieci jest wymiana wiedzy na poziomie UE. ERRIN wspiera swoich członków we wspólnym podejściu do badań i innowacji, ułatwia regularny dialog z instytucjami UE, wymianę międzyregionalną i realizację wspólnych projektów, tworzenie skutecznych powiązań i kontaktów z innymi sieciami i organizacjami aktywnymi w obszarze badań i innowacji na szczeblu europejskim. ERRIN zabiera głos w imieniu regionów w dyskusjach prowadzonych na szczeblu unijnym, promując tym samym wprowadzenie perspektywy regionalnej do europejskiej polityki badań i innowacji oraz programów finansowania.

Polskie województwa należące do ERRIN, to: pomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie i wielkopolskie.

W celu pełnego wykorzystania w regionie korzyści płynących z członkostwa w Sieci zostało również zawarte Porozumienie między Województwem a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

Uczestnictwo w Sieci otwiera kolejną drogę do reprezentowania interesów województwa na forum europejskim oraz daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami z całej Europy.

Szerzej na temat ERRIN: www.errin.eu oraz www.ris.warmia.mazury.pl