Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-Mazurskiego zmieniającej Uchwałę Nr III/52/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą przedsięwzięcia jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji na www.bip.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).