WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym.

  1. położenie: gmina Wydminy, obręb 0017 Talki,
  2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0017 Talki, działka numer 149 o powierzchni 1,4480 ha,
  3. numer księgi wieczystej: OL1G/00045534/4,
  4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana jest w operacie ewidencji gruntów i budynków jako Ws czyli grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, jeziora Stawek,
  5. przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres kolejnych 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości,
  7. wysokość czynszu: 314,00 zł oraz należny podatek VAT.

Uwagi:
1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Giżycko, 14 marca 2023 r.

WG.6845.2.2012.2023