Według stanu na koniec lutego 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1600 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 4,4% w porównaniu ze stanem z końca lutego ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 185 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 174 osoby w tym: 84 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 48,3% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 16 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 19,1% ogółu podjęć pracy), 2 osoby bezrobotne rozpoczęły szkolenie, tj. 1,2%, 7 osób bezrobotnych rozpoczęło staż, tj. 4,0%,
38 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 21,8%.
Kobiety, zarejestrowane w lutym br., w liczbie 80 – stanowiły 43,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 835, stanowiąc 52,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 3,8 pkt proc. mniej niż w końcu lutego 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 136 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 73,5% ogółu rejestrujących się. Na koniec lutego br. w rejestrach urzędu pozostawało 1339 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 83,7% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 3,1 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 54 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 14 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 25,9% ogólnej ich liczby).

 

Analiza lokalnego rynku pracy – luty 2023