Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Giżycko, dnia 14 października 2021 r.
WG. 2501.13.2021
Zarząd Powiatu w Giżycku
ogłasza
I przetarg ofertowy
na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Boh. Westerplatte 4 w Giżycku
Lokal użytkowy położony na parterze budynku
nr 12 o powierzchni 11,94 m².
Przeznaczenie: prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego: 35,93 zł za 1 m² miesięcznie + 23% VAT
Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz koszty zarządu: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, ubezpieczenie budynku, ochrona, itp.
Czynsz najmu ulegał będzie waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.
Oferta powinna zawierać:
  • proponowaną stawkę czynszu netto,
  • rodzaj planowanej działalności w wynajmowanym lokalu,
  • pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u, kopii potwierdzającej wpis do ewidencji (CEIDG), kopii wpisu do KRS.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie ADMINISTRATORA Spółki z o.o. – Giżycko ul. Pocztowa 3, w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Przetarg – ul. Boh. Westerplatte 4 – lokal nr 12”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 109A.
Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie przetargu i okazania lokali jest pracownik ADMINISTRATORA Pan Krystian Chudzik – tel. 510 230 000.
Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.