Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na 31 grudnia 2020 roku.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Domy pomocy społecznej
- Rodzinne domy pomocy
- Placówki zapewniające całodobową opiekę z art 67
- Ośrodki adopcyjne
- Ośrodki interwencji kryzysowej
- Poradnictwo specjalistyczne
- Mieszkania chronione
- Ponadgminne środowiskowe domy samopomocy
- Gminne środowiskowe domy samopomocy
- Dzienne domy pomocy
- Domy dla matek
- Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Ogniska wychowawcze
- Ośrodki wsparcia dziennego
- Świetlice środowiskowe
- Świetlice terapeutyczno-socjologiczne
- Praca podwórkowa
- Specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy
- Dane teladresowe OPS
- Dane teleadresowe PCPR