Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Zwalczanie korupcji jest szczególnie istotne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa. Organy państwowe w tym Policja powinny walczyć z korupcją, jedną z najgroźniejszych patologii społecznych, wszystkimi dostępnymi środkami.

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa ("Słownik języka polskiego PWN").

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

 • sprzedajność (łapownictwo bierne) – art. 229 k.k.,

 • płatna protekcja (czynna i bierna) – art. 230 i 230a k.k.,

 • korupcja wyborcza – art. 250a k.k.,

 • korupcja gospodarcza – art. 296a k.k.,

 • korupcja wierzycieli – art. 302 § 2-3 k.k.,

 • zmowa przetargowa – art. 305 § 1 k.k.,

 • kwalifikowana postać fałszerstwa intelektualnego – art. 271 § 3 k.k.,

 • kwalifikowana postać nadużycia funkcji – 231 § 2 k.k.,

 • sprzedajność sportowa – art. 46 ust. 1 i 3-4 ustawy o sporcie,

 • przekupstwo sportowe – art. 46 ust. 2-4 ustawy o sporcie,

 • korupcja sportowa w związku z udziałem w zakładach wzajemnych – art. 47 ustawy o sporcie,

 • płatna protekcja w sporcie – art. 48 ustawy o sporcie.

Negatywne skutki korupcji:

 • zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych

 • ogranicza potencjał inwestycyjny firmy

 • szkodzi finansom publicznym

 • deformuje strukturę wydatków publicznych

 • zmniejsza rentowność inwestycji publicznych

 • nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, obniża dochody państwa

 • odstrasza zagranicznych inwestorów

 • ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do organów władzy państwowej, a nawet podmiotów prywatnych (np. spadek kursu spółki na giełdzie papierów wartościowych)

 • ogranicza wzrost gospodarczy

 • ogranicza realizacje celów społecznych

 • sprzyja naruszaniu praw człowieka

 • zagrożenie dla demokracji

 • korzyści wynikające z korumpowania ułatwiają funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości

 

BARDZO WAŻNE!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Edukacyjny portal o antykorupcji

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/dokumenty/problematyka-antykorup/60738,Policja-w-walce-z-korupcja.html

https://antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-korupcji/50,Zwalczanie-korupcji.html

https://www.gov.pl/web/rpp/czym-jest-korupcja